جستجو

پزشکان

  •  فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر
  • فلوشیپ جراحی شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تخصص جراحی چشم از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رتبه دهم کل کشور آزمون سراسری علوم تجربی
  • مدال برنز المپیاد شیمی کشور
  • رتبه پنجم بورد چشم پزشکی کشور
  • عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1385
  • رتبه اول آزمون فلوشیبپ دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • پوستر برتر کنگره اکادمی چشم پزشکان امریکا AAO2014