جستجو

دهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران (IRAVO)

2021-02-20

دهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران (IRAVO) در روزهای ۲۹ بهمن لغایت ۱ اسفند بصورت مجازی برگزار خواهد شد. محققان مرکز تحقیقات سلامت بینایی با ارائه ۷ موضوع مختلف در این رویداد علمی حضور خواهند داشت.

Dr. Khosrow Jadidi

Safety and efficacy of Intraocular Phakic Contact Lens in Keratoconus patients.

Evaluation of the efficacy of the keratacx 355 ° ring in the treatment of the patients with keratoconus.

Evaluation of candidate cytokines in conjunctival-exposure to plasma in rat tear and sera

Dr . Farhad Nejat

Safety evaluation of the atmospheric low temperature plasma (ALTP) on conjunctiva: An animal study and histopathological findings; 6-month follow-up.

A Novel Approach to Treatment of Conjunctival Cyst Ablation Using Atmospheric Low-Temperature Plasma

Dr. Hossein Aghamollaei

Safety and Stability of Intra-stromal Implantation of Human Amniotic Membrane

Corneal tissue engineering and cell therapy using mesenchymal stem cells

ارسال شده در اخبار مرکز تحقیقات