جستجو

بازتاب روش ابداعی گروه سلامت بینایی در سایت آکادمی چشم پزشکی آمریکا

2021-06-15

بازتاب روش ابداعی گروه سلامت بینایی در سایت آکادمی چشم پزشکی آمریکا
روش ابداعی گروه سلامت بینایی به سرپرستی آقای دکتر نجات با نام
Plasma Assisted Non Invasive Surgery) PANIS Method (
به تازگی در سایت آکادمی چشم پزشکان آمریکا American Academy of Ophthalmology ((EyeWiki ،
در قالب مقاله ی مروری درمان کیست های ملتحمه Conjunctival cyst ، مورد اشاره قرار گرفته است .
مطالعه ی تیم تحقیقاتی سلامت بینایی با نام
A Novel Approachto Treatment of Conjunctival Cyst Ablation Using Atmospheric
Low-Temperature Plasma
اخیرا در ژورنال Clinical Ophthalmology چاپ شده است و در این روش بیمار بدون نیاز به حضور در اتاق عمل ، در مطب و پشت اسلیت لامپ مورد مداوا قرار می گیرد.
برای مشاهده این مقاله به آدرس زیرمراجعه فرمایید.
https://eyewiki.aao.org/Conjunctival_Inclusion_Cyst